Ikariam Wiki
Advertisement
צבא.jpgלוחמה ימית.jpg
כותרת המדריך הסבר קצר על הערך
אומנות המלחמה-תכונות היחידות והספינות הכל על האלמנטים של המלחמה היבשתית והימית, כל היחידות ופירוטן
כותב המדריך מקור המדריך
המלך57 המלך57
ערכים קשורים
תוכן עניינים


לכל יחידה ולכל ספינת קרב יש מספר תכונות.

Unit helmet.gif סוג ומחלקה

  • כל יחידה/ספינה משוייכת למחלקה. לכל מחלקה יש עמדה משלה בשדה הקרב.

עוד על המחלקות השונות והיחידות בכל אחת מהן בערכים היחידות והמחלקות בקרבות יבשתיים והיחידות והמחלקות בקרבות ימיים.

  • ישנם שני סוגים של יחידות: יחידות אנושיות ויחידות מכניות. כל הספינות הן מכונות.

לסוג היחידה אין כל השפעה אצל הספינות (מכיוון שבקרבות ימיים אין רופאים), אצל היחידות לסוג היחידה יש השפעה בנוגע ליכולת של הרופא לרפא את היחידה: הרופא יכול לרפא יחידות אנושיות בלבד!

יחידה התקפה.gif נקודות פגיעה

נקודות הפגיעה הן למעשה נקודות החיים של היחידה/ספינה. כאשר במהלך קרב, יחידה/ספינה נפגעת מנזק שגורמות לה הנשקים של יחידות/ספינות אויבות יורדות לה נקודות הפגיעה. כאשר נקודות הפגיעה של יחידה/ספינה מגיעות ל 0, היחידה מושמדת.

יחידה הגנה.gif שריון

שריון מגן על היחידה/ספינה ומפחית את כמות נקודות הפגיעה שירדו ליחידה במקרה של התקפה עליה. כדי לחשב את הגנת השריון מפחיתים את נתון הנזק של הנשק של היחידה/ספינה שפגעה ביחידה/ספינה בערך השריון של היחידה/ספינה הנפגעת והתוצאה היא כמות נקודות הפגיעה שתרד ליחידה בפועל. כלומר, השריון סופג חלק מהנזק שפוגע ביחידה/ספינה.

לדוגמא: אם ביחידה/ספינה עם שריון 5 מותקפת על ידי יחידה/ספינה עם נשק היוצר 8 נזק אז נקודות הפגיעה של היחידה ירדו ב 3 (3=8-5).

ייתכן מצב בו נקודות הפגיעה של יחידה או ספינה כלל לא יפגעו. זה קורה כאשר ערך השריון גבוה מערך הנזק של היחידה/ספינה התוקפת.

  • נתון השריון של היחידות/ספינות ניתן לשדרוג בבית המלאכה.

Unit speed.gif מהירות

  • נתון המהירות אינו משפיע על היחידה/ספינה במהלך קרב אלא על הזמן שייקח ליחידה/ספינה להגיע לעיר היעד.

במקרה של יחידות נתון המהירות רלוונטי רק בהתקפה הנשלחת לעיר על אותו האי. אז, היחידות לא מגיעות לעיר היעד באמצעות ספינות מטען אלא באופן רגלי וזמן ההגעה שלהן מפורט בערך מהירות.

במקרה של ספינות נתון המהירות קובע כמה זמן ייקח לספינות להגיע לעיר היעד.

קבוצה מעורבת של יחידות או ספינות קרב נעות במהירות של היחידה / ספינה האיטית ביותר בקבוצה.

מרווח מטען.gif גודל

נתון הגודל של היחידה/ספינה קובע את נפח היחידה במשבצת בשדה הקרב.

הרחבה על כך בערכים שדה הקרב בקרבות יבשתיים ושדה הקרב בקרבות ימיים.

Weight.png משקל/נפח המטען

הנפח שהיחידה תופסת בספינת מטען. כאשר השחקן שולח התקפה יבשתית לעיר יעד על אי אחר, היחידות יגיעו לשם באמצעות ספינות מטען. לכל ספינת מטען יש נפח 500.

לדוגמא: למפציץ יש נפח מטען 30 ולכן בספינת מטען אחת יכולים להיות 16 מפציצים.

בספינת מטען אחת יכולים להיות מספר סוגים שונים של יחידות.

נשקים

לכל יחידה/ספינה יש נשק אחד או שניים. ישנם שני סוגים של נשקים: נשק לטווח קצר ונשק לטווח ארוך. במקרה בו ליחידה/ספינה יש שני נשקים, בעמוד היחידה בעזרה במשחק יופיע תחילה הנשק לטווח קצר ואחריו הנשק לטווח ארוך. לעומת זאת, בערכי החיילים והספינות באיקיפדיה יופיע תחילה הנשק לטווח ארוך ואחריו הנשק לטווח קצר.

הנשק שהיחידה/ספינה תעשה בו שימוש תלוי בהתפתחויות במהלך הקרב. מידע נוסף בנושא בערכים מבנה הקרב בקרבות יבשתיים ומבנה הקרב בקרבות ימיים.

לכל נשק יש נתון נזק, דיוק ותחמושת:

נזק

נתון הנזק של הנשק קובע עד כמה יינזקו נקודות הפגיעה של היחידה/ספינה הנפגעת.

  • נתון הנזק של היחידות/ספינות ניתן לשדרוג בבית המלאכה.
  • כך גם נתון ההגנה ניתן לשיפור בבית המלאכה.

דיוק

נתון הדיוק של הנשק קובע האם הנזק של היחידה יתרכז ביחידת/ספינת אויב אחת ויגרום רק לה נזק או שנתון הנזק של הנשק ייתפזר בין מספר יחידות/ספינות אויב. במקרה בו הנזק מתפזר בין כמה יחידות כל יחידה/ספינה ניזוקה פחות. ככל שנתון הדיוק גבוה יותר, כך יהיו לאויב מספר אבדות רב יותר.

תחמושת

נתון התחמושת קובע במשך כמה סיבובי קרב תוכל היחידה/ספינה לפגוע ביחידות/ספינות האויב.

כשנגמרת ליחידה/ספינה התחמושת היא עוברת לעתודה. במקרה של יחידות, אם זו יחידה שיכולה למלא את השורה הראשונה(רובאים, קשתים, קלעים) היא תיכנס לקו החזית כאשר לא ישארו לשחקן יחידות חיל רגלים כבד וישתמשו בנשק המשני. אם זו יחידה שלא נכנסת לשורה הראשונה (מפציצים, גירוקופטרים, קטפולטות, מרגמות) הם יישארו בעתודה עד תום הקרב.

תחמושת אינה נטענת מחדש במהלך קרב! בכדי לגרום לכך שליחידה תהיה תחמושת מחדש-יש לסגת עם אותן היחידות שאין להן תחמושת חזרה לעיר שממנה הגיעו, ולשלוח שוב. אבל שימו לב, שלחו בשכל את היחידות לקרב. ואף פעם אל תשלחו את כל היחידות ישר לקרב.

אם ליחידה/ספינה לא מצויין נתון תחמושת כולשהו, אזי התחמושת שלה אינה נגמרת לעולם.

Advertisement