FANDOM


כמות האמונה באי תלויה בכמות הכוהנים המועסקים בערים שנמצאים על האי ויש בהם מקדש, כדי להגיע לאמונה של 100% צריך שבכל הערים על האי שיש בהם מקדש יועסקו חמישית מהתושבים ככוהנים.

נוסחאות לחישוב אחוזי אמונה:

כל כוהן משפיע על האמונה בעיר לפי הנוסחה: (מספר אזרחים חלקי 5) חלקי מספר כוהנים = X

עשו 100 חלקי X וקבלו את התוצאה. (עגלו תמיד כלפי מטה את העשיריות אחוז)

כל כוהן משפיע על האמונה באי לפי הנוסחה: (מספר אזרחים חלקי 5) חלקי מספר כוהנים = X.

עשו 100 חלקי X וקבלו את התוצאה. (עגלו תמיד כלפי מטה את העשיריות אחוז)

(יש לציין שהכוונה במספר אזרחים = כמות האזרחים בכל הערים שיש בהם מקדש על האי הספציפי)

משתמש שמשקיע בפלאים ומשתמש בהם הרבה יכול להחליף את שיטת הממשל שלו לתאוקרטיה.

אפשר לבקש משחקנים שבנו מקדש ולא שמים כוהנים או לשים כוהנים או להרוס אותו כי הם גורמים לירידת רמת האמונה באי.

כדי להשתמש בשלבים שונים של הפלא יש צורך ברמות שונות של אמונה באי:

רמה 1- 20%

רמה 2- 40%

רמה 3- 60%

רמה 4- 80%

רמה 5- 98%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.