FANDOM


גופרית גופרית קטן
מוזיל עלותמגביר ייצור
אזור ניסויים בחומרי נפץ מגדל האלכימאי
ניתן לייצור דרך בור הגופרית
בור הגופרית

שימוש

  • שדרוג הארמון ומגורי המושל החל מרמה 3, ואת המאגר
  • אימון כל היחידות במגורי חיילים פרט לנושא חנית, קלע, רופא, אייל ברזל וטבח.
  • בניית כל הספינות במספנה פרט לספינת איל-ברזל וספינת סחר.
  • תרומה לפלאים שאינם נמצאים באיים בעלי משאב יוקרה מסוג גופרית
מוזיל עלות - אזור ניסויים בחומרי נפץ מגביר ייצור - מגדל האלכימאי
אזור הניסויים בחומרי נפץ הוא מבנה המוזיל את עלות הגופרית בעיר. ההוזלה הזו תקפה לכל השימושים של הגופרית, פרט לתרומת גופרית בפלאים. כל שלב של אזור ניסויים בחומרי נפץ מוזיל את עלות הגופרית בעיר ב1% נוספים. מגדל האלכימאי הוא מבנה שתפקידו להגביר את ייצור הגופרית בעיר. כל שלב של המבנה מגדיל את כמות הייצור הנוכחית בעיר ב2% נוספים.

בור גופרית

אלכימאי בעל ניסיון יודע שריח כבד באוויר הוא סימן ברור למקור גופרית עשיר באיזור.

פרטי הרחבה של בור הגופרית

רמה עץ קטן אמברוסיה קטן שעון קטן גופרית קטן פועל יוקרה
רגיל + ידיים עוזרות +מגדל האלכימאי +מגדל האלכימאי+ ידיים עוזרות רגיל + ידיים עוזרות
1 20 23 33 37 20 30
2 1,303 50ד 24ש 32 36 52 59 32 48
3 2,689 1ש 19ד 26ש 48 54 79 89 48 72
4 4,373 1ש 51ד 23ש 66 74 108 122 66 99
5 7,421 2ש 26ד 31ש 88 99 144 162 88 132
6 10,037 3ש 5ד 10ש 110 124 180 203 110 165
7 13,333 3ש 47ד 42ש 132 149 216 244 132 198
8 20,665 4ש 34ד 28ש 158 178 259 292 158 237
9 26,849 5ש 25ד 54ש 184 207 302 339 184 276
10 37,305 6ש 22ד 30ש 212 239 348 391 212 318
11 47,879 7ש 24ד 45ש 240 270 394 443 240 360
12 65,572 8ש 33ד 13ש 270 304 443 498 270 405
13 89,127 9ש 48ד 33ש 302 340 495 557 302 453
14 106,217 11ש 11ד 24ש 332 374 544 613 332 498
15 152,379 12ש 42ד 32ש 366 412 600 675 366 549
16 193,512 14ש 22ד 48ש 400 450 656 738 400 600
17 244,886 16ש 13ד 4ש 434 488 712 801 434 651
18 309,618 18ש 14ד 23ש 468 527 768 863 468 702
19 414,190 20ש 27ד 49ש 504 567 827 930 504 756
20 552,058 22ש 54ד 36ש 542 610 889 1000 542 813
21 660,106 1י 1ש 36ד 4ש 578 650 948 1066 578 867
22 925,396 1י 4ש 33ד 40ש 618 695 1014 1140 618 927
23 1,108,885 1י 7ש 49ד 2ש 656 738 1076 1210 656 984
24 1,471,979 1י 11ש 23ד 56ש 696 783 1141 1284 696 1044
25 1,855,942 1י 15ש 20ד 20ש 736 828 1207 1358 736 1104
26 2,339,735 1י 19ש 40ד 22ש 776 873 1273 1432 776 1164
27 3,096,779 2י 26ד 24ש 818 920 1342 1509 818 1227
28 3,903,252 2י 5ש 41ד 2ש 860 968 1410 1587 860 1290
29 5,153,666 2י 11ש 27ד 9ש 904 1017 1483 1668 904 1356
30 6,199,765 2י 17ש 47ד 51ש 946 1064 1551 1745 946 1419
31 8,185,063 3י 46ד 39ש 990 1114 1624 1827 990 1485
32 10,314,552 3י 8ש 27ד 18ש 1034 1163 1696 1908 1034 1551
33 13,588,513 3י 16ש 54ד 2ש 1080 1215 1771 1993 1080 1620
34 17,122,961 4י 2ש 11ד 26ש 1126 1267 1847 2077 1126 1689
35 21,576,366 4י 12ש 24ד 35ש 1172 1319 1922 2162 1172 1758
36 27,187,657 4י 23ש 39ד 3ש 1218 1370 1998 2247 1218 1827
37 35,747,356 5י 12ש 57ד 1266 1424 2076 2336 1266 1899
38 45,043,166 6י 1ש 37ד 3ש 1314 1478 2155 2424 1314 1971
39 56,755,887 6י 16ש 34ד 45ש 1362 1532 2234 2513 1362 2043
40 71,513,915 7י 9ש 2ד 13ש 1410 1586 2312 2601 1410 2115
41 ??? 8י 3ש 8ד 27ש 1460 1643 2394 2694 1460 2190
42 ??? 8י 23ש 3ד 17ש 1510 1699 2476 2786 1510 2265
43 ??? 9י 20ש 57ד 37ש 1560 1755 2558 2878 1560 2340
44 ??? 10י 21ש 3ד 23ש 1610 1811 2640 2970 1610 2415
45 ??? 11י 23ש 33ד 43ש 1662 1870 2726 3066 1662 2493
46 ??? 13י 4ש 43ד 5ש 1712 1926 2808 3159 1712 2568
47 ??? 14י 12ש 47ד 24ש 1764 1985 2893 3255 1764 2646
48 ??? 16י 4ד 8ש 1818 2045 2982 3354 1818 2727
49 ??? 17י 14ש 52ד 33ש 1870 2104 3067 3450 1870 2805
50 ??? 19י 9ש 33ד 48ש 1924 2165 3155 3550 1924 2886
רמה עץ קטן אמברוסיה קטן שעון קטן רגיל + ידיים עוזרות +מגדל האלכימאי +מגדל האלכימאי+ ידיים עוזרות רגיל + ידיים עוזרות
גופרית קטן פועל יוקרה
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.