FANDOM


תפקיד הגנרל בברית הוא אחד משלושת התפקידים החשובים בברית (חוץ ממנהיג הברית) הכוללים את הגנרל, מזכיר הברית והדיפלומט. תפקיד הגנרל יכול להינתן לאחד מחברי הברית אך ורק על ידי מנהיג הברית.

סמכויות הגנרל

  • יכול לראות את כל החיילים וספינות הקרב של החברים.
  • יכול לראות את כל ההתקפות של חברי הברית ולבטלן.
  • יכול לראות את כל ההתקפות על חברי הברית.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.