FANDOM


הסבר כללי ובסיסי על הגירסא 0.4.5 של יחידות וספינות. הדף הזה בנושא שדה הקרב הימי והרגלי, הוא בסיסי ומפורט מאוד.

הסבר מפורט על שדה הקרב הרגלי: שדה הקרב הרגלי הולך לפי גודל של ביניין העירייה, ככל שהרמה של הביניין עירייה יותר גדולה ככה שדה הקרב יותר גדול. ועכשיו אני יפרט מאיזה רמות שדה הקרב הולך וכמה משבצות יש בכל שדה הקרב.

מרמה 1+: 3 משבצות לשורה הראשונה - חיל רגלים כבד, 3 משבצות לשורה השנייה - לוחם טווח רחוק, משבצת אחת לשורה השלישית - ארטילריה, משבצת אחת למפציצים - מפציץ, משבצת אחת להגנה אווירית - הגנה אווירית.

מרמה 5+ - יש שדה קרב שונה: 5 משבצות לשורה הראשונה - חיל רגלים כבד, 5 משבצות לשורה השנייה - לוחם טווח רחוק, 2 משבצות לשורה השלישית - ארטילריה, 2 משבצות לאגפים - חייל רגלים קל, משבצת אחת למפציצים - מפציץ, משבצת אחת להגנה אווירית - הגנה אווירית.

מרמה 10+ - יש שדה קרב שונה: 7 משבצות לשורה הראשונה - חיל רגלים כבד, 7 משבצות לשורה השנייה - לוחם טווח רחוק, 3 משבצות לשורה השלישית - ארטילריה, 4 משבצות לאגפים - חייל רגלים קל, משבצת אחת למפציצים - מפציץ, משבצת אחת להגנה אווירית - הגנה אווירית.

מרמה 17+ - יש שדה קרב שונה: 7 משבצות לשורה הראשונה - חיל רגלים כבד, 7 משבצות לשורה השנייה - לוחם טווח רחוק, 4 משבצות לשורה השלישית - ארטילריה, 6 משבצות לאגפים - חייל רגלים קל, 2 משבצות למפציצים - מפציץ, 2 משבצות להגנה אווירית - הגנה אווירית.

מרמה 25+ - יש שדה קרב שונה: 7 משבצות לשורה הראשונה - חיל רגלים כבד, 7 משבצות לשורה השנייה - לוחם טווח רחוק, 5 משבצות לשורה השלישית - ארטילריה, 6 משבצות לאגפים - חייל רגלים קל, 2 משבצות למפציצים - מפציץ, 2 משבצות להגנה אווירית - הגנה אווירית.

הסבר על הסוג של כל יחידה:

חייל רגלים כבד - ענק קיטור, פלנקס., חיילם רגלים קל - נושא חרב, נושא חנית. (הם יכולים להיכנס גם לחייל רגלים הכבד, רק אם אין מקום בשורה הראשונה, לוחם טווח רחוק - רובאי, קשת, קלע. ארטילריה - קטפטולה, מרגמה, אייל ברזל. מפציץ - מפציץ, הגנה אווירית - גירוקופטר.

פלנקס: מרמה 1-17 30 פלנקסים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 40 פלנקסים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 50 פלנקסים ניכנסים במשבצת אחת, סדר התקיפה:שורה קידמית, שורת טוח רחוק, ארטילריה, אגפים.

נושאי חרב: מרמה 1-17 30 נושאי חרב ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 40 נושאי חרב ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 50 נושאי חרב ניכנסים במשבצת אחת, סדר הקרב: אגפים, שורת יחידות לטווח רחוק, ארטילריה, שורה קידמית.

ענק קיטור: מרמה 1-17 10 ענקי קיטור ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 13 ענקי קיטור ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 16 ענקי קיטור ניכנסים במשבצת אחת, סדר התקיפה:שורה קידמית, שורת טוח רחוק, ארטילריה, אגפים.

נושאי חנית: מרמה 1-17 30 נושאי חנית ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 40 נושאי חנית ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 50 נושאי חנית ניכנסים במשבצת אחת, סדר הקרב: אגפים, שורת יחידות לטווח רחוק, ארטילריה, שורה קידמית.

גירוקופטר: מרמה 1-17 10 גירוקופטרים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 15 גירוקופטרים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 20 גירוקופטרים ניכנסים במשבצת אחת, סדר ההתקפה: מפציצים, הגנה אוירית.

מפציץ: מרמה 1-17 5 מפציצים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 10 מפציצים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 15 מפציצים ניכנסים במשבצת אחת, סדר ההתקפה: ארטילריה, קוי לחימה לטוחח רחוק, קוי לחימה לטווח קרוב, אגפים.

רובאי: מרמה 1-17 7 רובאים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 10 רובאים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 12 רובאים ניכנסים במשבצת אחת, סדר ההתקפה: שורת קרב לטווח קרוב, אגפים, שורת קרב לטווח רחוק.

קשת: מרמה 1-17 30 קשתים ניכנסים במשבצת אחת. מרמה 17-25 40 קשתים ניכנסים במשבצת אחת. מרמה 25+ 50 קשתים ניכנסים במשבצת אחת. סדר ההתקפה: שורת קרב לטווח קרוב, אגפים, שורת קרב לטווח רחוק

קלע: מרמה 1-17 30 קלעים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 17-25 40 קלעים ניכנסים במשבצת אחת, מרמה 25+ 50 קלעים ניכנסים במשבצת אחת, סדר ההתקפה: שורת קרב לטווח קרוב, אגפים, שורת קרב לטווח רחוק.

מרגמה: מרמה 1+ 6 מרגמות ניכנסות במשבצת אחת. סדר ההתקפה: שורה קידמית, אגפים.

קטפטולה: מרמה 1+ 6 קטפטולות ניכנסות במשבצת אחת. סדר ההתקפה: שורה קידמית, אגפים.

אייל ברזל: מרמה 1+ 6 איילי ברזל ניכנסים במשבצת אחת. סדר ההתקפה: שורה קידמית, אגפים.

הסבר מפורט על שדה הקרב הימי: שדה הקרב הולך לפי גודל הנמל, ככל שהנמל יותר גדול, יש יותר מקום בשדה הקרב הימי. אם יש לך 2 נמלים בעיר אחת אז הולכים לפי הגודל של הנמל הכי גדול.

משלב 0+: 3 משבצות לשורה ראשונה - ספינת קרב כבדה, 3 משבצות לשורה השנייה - ספינת קרב לטווח רחוק, משבצת אחת לשורה שלישית - תקיפה ראשונה, משבצת אחת להתחמקות ספינות משא - התחמקות ספינת משא, משבצת אחת לספינת משא - ספינת משא.

משלב 8+ - יש שדה קרב שונה: 5 משבצות לשורה ראשונה - ספינת קרב כבדה, משבצת אחת לאגפים - ספינת קרב קלה, 5 משבצות לשורה השנייה - ספינת קרב לטווח רחוק, 2 משבצות לשורה שלישית - תקיפה ראשונה, משבצת אחת להתחמקות ספינות משא - התחמקות ספינת משא, משבצת אחת לספינת משא - ספינת משא.

משלב 15+ - יש שדה קרב שונה: 7 משבצות לשורה ראשונה - ספינת קרב כבדה, 2 משבצות לאגפים - ספינת קרב קלה, 7 משבצות לשורה השנייה - ספינת קרב לטווח רחוק, 3 משבצות לשורה שלישית - תקיפה ראשונה, משבצת אחת להתחמקות ספינות משא - התחמקות ספינת משא, משבצת אחת לספינת משא - ספינת משא.

משלב 22+ - יש שדה קרב שונה: 7 משבצות לשורה ראשונה - ספינת קרב כבדה, 3 משבצות לאגפים - ספינת קרב קלה, 7 משבצות לשורה השנייה - ספינת קרב לטווח רחוק, 4 משבצות לשורה שלישית - תקיפה ראשונה, 2 משבצות להתחמקות ספינות משא - התחמקות ספינת משא, 2 משבצות לספינת משא - ספינת משא.

משלב 29+ - יש שדה קרב שונה: 7 משבצות לשורה ראשונה - ספינת קרב כבדה, 3 משבצות לאגפים - ספינת קרב קלה, 7 משבצות לשורה השנייה - ספינת קרב לטווח רחוק, 5 משבצות לשורה שלישית - תקיפה ראשונה, 2 משבצות להתחמקות ספינות משא - התחמקות ספינת משא, 2 משבצות לספינת משא - ספינת משא.

הסבר על הסוג של כל ספינה:

ספינת קרב כבדה - להביור, קיטור ניגוח - קו ראשון. ספינת קרב קלה - אייל ברזל - אגפים. (גם הם יכולים להיכנס לקו הראשון, במידה ואין ספינת קרב כבדה) ספינת קרב לטווח רחוק - בליסטרה, קטפטולה, מרגמה - קו שני. תקיפה ראשונה - צוללות, ספינת טילים - קו שלישי. התחמקות ספינת משא - סירת מירוץ - בצד. ספינת משא - נושא מפציצים - בצד.

להביור: בגודל נמל של 0-22, 7 להביורים ניכנסים בכל מישבצת, בגודל נמל של 22-29, 10 להביורים ניכנסים בכל מישבצת, בגודל נמל של 29+, 12 להביורים ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, שורת קרב לטווח רחוק, תקיפה ראשונה, אגפים.

קיטור ניגוח: בגודל של נמל 1-5, 3 קיטורי ניגוח ניכנסים בכל מישבצת, בגודל של נמל 5+ף 5 קיטורי ניגוח ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, שורת קרב לטווח רחוק, תקיפה ראשונה, אגפים.

איילי ברזל: לא משנה באיזה רמה הנמל, 5 איילי ברזל ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: אגפים, שורת קרב לטווח רחוק, תקיפה ראשונה, שורה קדמית.

בליסטרה: בגודל נמל של 0-22, 7 בליסטרות ניכנסות בכל מישבצת, בגודל נמל של 22-29, 10 בליסטרות ניכנסות בכל מישבצת, בגודל נמל של 29+, 12 בליסטרות ניכנסות בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, אגפים, שורת קרב לטווח רחוק.

קטפטולה: לא משנה באיזה רמה הנמל, 5 קטפטולות ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, אגפים, שורת קרב לטווח רחוק.

מרגמה: לא משנה באיזה רמה הנמל, 5 מרגמות ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, אגפים, שורת קרב לטווח רחוק.

צוללות: לא משנה באיזה רמה הנמל, 5 צוללות ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, אגפים.

ספינת טילים: לא משנה באיזה רמה הנמל, 3 ספינות טילים ניכנסים בכל מישבצת, סדר ההתקפה: שורה קדמית, אגפים.

ספינת מירוץ: נמל מרמה 1-15 ניכנסים 10 ספינות מירוץ ניכנסות בכל משבצת, מרמה 15+ 15 ספינות מירוץ ניכנסות בכל משבצת, סדר ההתקפה: ספינת משא, התחמקות ספינת משא.

נושא מפציצים: לא משנה באיזה רמה הנמל, 6 ספינות נושא מפציצים ניכנסים בכל משבצת, סדר ההתקפה: תקיפה ראשונה, שורת קרב לטווח רחוק, שורה קדמית, אגפים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.