FANDOM


השרים
Img library
מדריכים על המשחק
כותב המדריך
גל רבינוביץ

&
Green Arrow

מקור המדריך
אין
ערכים נוספים בנושא
אין

באיקרים ישנם ארבעה יועצים שונים. כל יועץ נותן לשחקן מידע ומבט כללי על התחום שבו הוא מייעץ.

השרים

יועץ הערים

יועץ הערים מודיע לך על כל פעולות המסחר שלך, על כניסתך לקרבות, על סיום שדרוג מבנים ואימון יחידות צבאיות. היועץ גם מודיע לך כאשר מישהו כובש עיר באי שלך. בקצרה - יועץ הערים מודיע על כל דבר שקורה בערים שלך או שיכול להשפיע עליהן.

היועץ הצבאי

היועץ הצבאי מודיע לך מתי נשלחים כוחות לערים שלך, כמו על ערים שהצבא שלך נמצא בהם, על מנת לתקוף או להציב אותם שם, ונותן מבט כללי על תנועות הצבא שלך. היועץ הצבאי גם מראה לך את כל דוחות הקרב שבהם היית לאחרונה.

יועץ המחקר

יועץ המחקר נותן לך מבט כללי על המחקרים שתוכל לחקור כעת, כמו גם על מספר המדענים שברשותך, כמות נקודות המחקר שהם יוצרים לשעה וסך כל נקודות המחקר שלך. בנוסף לזה, ביועץ המחקר ישנו קישור לספרייה, שבה תוכל למצוא מידע על כל תחומי המחקר.

יועץ הדיפלומטיה

יועץ הדיפלומטיה נותן לך מבט כללי על ההודעות שנשלחו אליך (דואר נכנס) וההודעות שאתה שלחת (דואר יוצא). במסגרת המבט הכללי ניתן לקרוא ולמחוק את המכתבים. המכתבים שקראת מוראים כרגיל, המכתבים שלא קראת מודגשים. ניתן לסמן שמכתב נקרא גם אם לא קראת אותו. היועץ הדיפלומטי גם נותן לך את רשימת החוזים שלך - חוזי מסחר, חוזים צבאיים פרטיים שלך ושל הברית שלך ואת חוזי התרבות. חוץ מזה, היועץ הדיפלומטי נותן לך מבט על חברי הברית שלך ונותן מידע כללי על הברית, כגון מיקומה בטבלת ניקוד הבריתות, מספר החברים בברית, דרגתך האישית בברית ועוד.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.