Ikariam Wiki
Advertisement

באיקרים ישנם מספר סוגים של חוזים עליהם ניתן לחתום עם שחקנים אחרים. כדי להציע או לקבל חוזה (למעט חוזה סחורות תרבות) יש צורך בנקודות דיפלומטיה זמינות.

הסבר על חוזים

כיצד שולחים לשחקן אחר הצעת חוזה?

שולחים הודעה לשחקן איתו רוצים לחתום על החוזה, ומשנים את נושא ההודעה ל"חוזה ___ הצע". כאשר השחקן יקבל את ההודעה הוא יוכל לאשר או לדחות את ההצעה. החוזה יכנס לתוקף רק כאשר הוא יאשר את ההצעה.

כיצד ניתן לבטל חוזה?

נכנסים ליועץ הדיפלומטיה, לוחצים על "חוזה" (ליד תיבת דואר יוצא) ולוחצים על סימן הX על היד .זה יעביר אותנו למסך שליחת הודעה כשבנושא ההודעה כבר רשום "חוזה ___ בטל" ושולחים את ההודעה. השחקן השני יקבל הודעה שהחוזה בוטל.

מה קורה כאשר שחקן תוקף שותף לחוזה?

במקרה כזה החוזה יבוטל, והאזרחים בכל הערים שלך יתחילו להתמרד למשך 4-6 שעות. שביעות הרצון שלך תרד ואזרחים יעזבו את העיר. המרידה תימשך מספר שעות, ובסופה שביעות הרצון תחזור למצבה הרגיל.

מה קורה לנקודות הדיפלומטיה כאשר חוזה מבוטל?

בעת ביטול חוזה, נקודות הדיפלומטיה משתחררות והופכות להיות זמינות שוב.

חוזה סחורות תרבות

 • מחקר נדרש: החלפת תרבות (מדע) | הן השחקן המציע והן השחקן המקבל צריכים לחקור החלפת תרבות.
 • השפעה: העלאת שביעות הרצון בעיר ועל ידי כך הפחתת התלות ביין.
 • נקודות דיפלומטיה: לצורך חתימה על חוזה סחורות תרבות אין צורך בנקודות דיפלומטיה.
 • הסבר: כדי לחתום על חוזה סחורות תרבות השחקן זקוק ללפחות מקום פנוי אחד באחד מהמוזיאונים שלו. כל שדרוג של המוזיאון מעניק מקום פנוי אחד נוסף.

שחקן יכול לחתום על חוזה סחורות תרבות עם שחקן אחר, כל עוד גם לו יש מקום פנוי במוזיאון. על כל חוזה סחורות תרבות יקבל השחקן סחורת תרבות אחת, אשר תוצג במוזיאון. כל מוצג מעלה את שביעות הרצון של האזרחים בעיר ב-50, כל שדרוג של המוזיאון מעלה את שביעות הרצון בעיר ב-20.

לא ניתן לחתום על יותר מחוזה אחד עם אותו שחקן. כאשר הצעת חוזה סחורות תרבות שנשלחה לשחקן אושרה, סחורת התרבות תוצג מיד באחד מהמוזיאונים. (הודעה על כך תתקבל ביועץ הערים). השחקן יכול לבחור להציג את סחורת התרבות במוזיאון אחר במקום, בתנאי שיש בו לפחות מקום פנוי אחד. ניתן לעשות זאת דרך אחד מהמוזיאונים, בעמוד "הפץ מחדש סחורות תרבות".

חוזה סחר

 • מחקר נדרש: שוק (לוחמה ימית) | הן השחקן המציע והן השחקן המקבל צריכים לחקור שוק.
 • השפעה: קנייה משאבים שהשותף לחוזה מעמיד למכירה בתחנת הסחר ללא תלות במרחק ועדיפות במסחר עם השותף לחוזה ולהפך.
 • נקודות דיפלומטיה: חוזה סחר עולה הן לשחקן המציע והן לשחקן המקבל 2 נקודות דיפלומטיה.
 • הסבר: לחוזה סחר יש שתי תועלות:

1. השחקן יכול לסחור עם שותפיו לחוזה גם אם הוא רחוק יותר מהטווח של תחנות הסחר שלו, ולהפך. את המשאבים שהשותף לחוז\ה מעמיד למכירה בתחנת הסחר השחקן יכול לראות בכל אחת מתחנות הסחר שלו מתחת לכותרת "הצעות משותפי סחר".

2. קדימות במסחר בין השותפים לחוזה סחר. למשל - אם שחקן שלח ספינות לקנות משאבים משותפו לחוזה סחר, ולוקח לספינותיו 3 שעות להגיע אליו, ובינתיים מישהו אחר, שאין לו חוזה סחר איתו, שלח גם הוא ספינות לקנות את אותה סחורה והוא יגיע לפני השחקן - הספינות שלו תחזורנה ריקות והסחורה תישמר לשחקן.

החוזה הוא בין שחקן לשחקן ולא בין שחקן לעיר (להבדיל מחוזה צבאי ששם זה לעיר).

חוזה צבאי

 • מחקר נדרש: דיפלומטיה (לוחמה ימית) | השחקן המקבל לא צריך לחקור דיפלומטיה על מנת לאשר הצעת חוזה צבאי שקיבל.
 • השפעה: מאפשר לשחקן להציב יחידות וספינות קרב בעיר שאינה שלו למשך זמן בלתי מוגבל. הכוחות שנפרסו מגנים על העיר במקרה של התקפה עליה. בנוסף, ניתן להשתמש בעיר כבסיס למשימות צבאיות אחרות.
 • נקודות דיפלומטיה: חוזה צבאי עולה למציע 11 נקודות דיפלומטיה ולמקבל 2 נקודות דיפלומטיה.
 • הסבר: חוזה צבאי הינו שימושי כאשר השחקן מעוניין לתקוף שחקן המרוחק מכל עריו או שחקן רוצה להגן על עיר מסוימת לזמן ממושך (האפשרות "הגן על העיר/הגן על הנמל" מוגבלת ל 8 שעות).

על מנת לפרוס חיילים/ספינות קרב בעיר שנחתם עימה חוזה צבאי, יש להיכנס למפת האי, ללחוץ על העיר (ערים שנחתם עימן חוזה צבאי מוצגות בצבע צהוב) ובתפריט ללחוץ על "פרוס כוחות" כדי להציב בעיר חיילים או "פרוס ציים" כדי להציב בעיר ספינות קרב.

תחזוקתן של היחידות והספינות המוצבות בעיר מוכפלת.

לחברי ברית מסוימת יש, באופן אוטומטי חוזה צבאי (שאינו ניתן לביטול כל עוד החבר בברית) בינהם.

חוזה צבאי נחתם עבור עיר ספיציפית של השחקן . כדי לפרוס כוחות/ציים בערים נוספות של אותו שחקן יש לחתום על חוזים צבאיים נוספים.

בניגוד לחוזה סחר וחוזה סחורות תרבות, חוזה צבאי הינו חד צדדי. כלומר, החוזה משפיע אך ורק על השחקן המציע.

חוזה צבאי עבור הברית

דיפלומט של ברית יכול לחתום על "חוזה צבאי עבור הברית", חוזה כזה מאפשר לכל החברים באותה ברית לפרוס כוחות וציים בעיר שנחתם עמה החוזה. חוזה צבאי עבור הברית עולה 12 נקודות דיפלומטיה מנקודות הדיפלומטיה של הברית שהציעה את החוזה (לא של הדיפלומט!) ויעלה 4 נקודות דיפלומטיה לשחקן המקבל.

Advertisement