FANDOM


טבלת הניקוד לנקודות לכידה מראה את כמות נקודות הלכידה שיש לשחקן. טבלת הניקוד של נקודות הלכידה במבצר הפירטים מתעדכן 1 ליום. טבלת נקודות הלכידה הגלובליות מתעדכן רק בסיום תקופת הערכה. תקופת הערכה של 28 ימים. ביום האחרון של תקופת הערכה, טבלת הניקוד הזו מתעדכנת בכל 30 דקות. ה-50 השחקנים המובלים יקבלו תגמולים נדיבים. השחקן בעל הניקוד הגבוהה ביותר יתוגמל בעצים, יין, שיש, קריסטל וגופרית בכל הערים שלהם בסכום של המשאבים המוגנים בכל אחד מהם. הכמות האישית בנוסף תחושב עם התגמול בהכפלה. הערך של ההכפלה תלוי בדרגת המיקום בטבלת הניקוד.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.