FANDOM


לכל עיר יש מגבלת מצודה ימית שונה התלויה בגודל הנמל.

כדי לחשב אותה מחשבים כך: (הנמל/מספנה בעלי הרמה הגבוהה יותר+5)*25.

ברגע שחורגים ממגבלה זאת ברגע שתיכנסו לקרב שדה הקרב יהיה הגדול ביותר ולא יהיה מבוסס על מגבלת המצודה שלכם יותר.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.