FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך מגורי חיילים נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132x, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
מגורי חיילים
מגורי חיילים
מחקר דרוש
אין
משאבים דרושים
עץ קטן   שיש קטן

במגורי החיילים הנוער הנרגש הופך לחיילים חזקים. החיילים שלך יודעים איך להשתמש בחרבות, חניתות וקטפולטות, והם מסוגלים להוביל את מכונות הקרב האימתניות ביותר בבטחה לאורך השדה. כשאתה מרחיב את מגורי החיילים אימון היחידות נעשה מהיר יותר, וניתן לאמן יחידות חזקות יותר.

שימוש

מגורי החיילים הוא המבנה המאפשר אימון יחידות.
במגורי החיילים תופיע רשימה של כל היחידות שהושלמו המחקרים הדרושים לייצורן.
לצד כל יחידה יופיע חיווי לגבי שיפורים של אותה היחידה בבית המלאכה (חוסר בחיווי משמעו ללא כל שיפור. מגן מברונזה, כסוף או מוזהב מציין שיפור שריון ברמה 1, 2 או 3 בהתאמה וכן חרב מברונזה, כסופה או מוזהבת מציינת שיפור התקפי ברמה 1, 2 או 3 בהתאמה).
מתחת לכל יחידה יופיע מספר היחידות של בעל העיר הנמצאות מסוג זה בעיר (מבט מקיף על הכוחות הנמצאים בעיר, הכולל כוחות כובשים או כוחות של בני ברית ניתן לקבל במבט יחידות בעיר הזמין ממפת העיר).
לצד היחידה יופיע פס גלילה לבחירת מספר היחידות לגיוס ומתחתיו עלויות היחידה - אזרחים, עץ, משאב יוקרה (ליחידות הרלוונטיות - אימון נושאי חנית, קלעים ואילי ברזל אינו דורש משאב יוקרה אלא רק עץ. אימון טבחים דורש יין, אימון רופאים דורש קריסטל ואימון שאר היחידות דורש גופרית). עלות המשאבים המוצגת מחשבת כבר את ההנחות המגיעות בגין מבנים מפחיתי עלויות.
בנוסף מופיע הזמן הדרוש לאימון היחידה ועלות הזהב לאחזקתה (עלות הזהב המוצגת אינה מחשבת את המחקרים מוזילי אחזקת יחידות - מפות, כללי המוסר ולוגיסטיקה).
יחידות שאינן ניתנות לגיוס מפני חוסר במשאבים או באזרחים פנויים (אזרחים שאינם פועלים, חוקרים או כוהנים) יופיעו וניתן יהיה לבחור אותם, אך לא לגייסן. יחידות שאינן ניתנות לגיוס מפני שרמת מגורי החיילים נמוכה מהרמה המינימלית הדרושה לאימונם, יופיעו גם הן במגורי החיילים אך לא יהיה פס גלילה . יחידות שאינן ניתנות לגיוס מפני שהמחקר הדרוש לאימונם טרם הושלם, יופיעו אך לא יופיע פס הגלילה וכפתור הגיוס לידן.

במעלה מגורי החיילים, בכפתור הגיוס הכללי ייראו היחידות שנבחרו ועלותן. במידה והעלות יקרה מדי, לא יהיה אפשר לגייס אותן.

השפעה

ההשפעה המהותית ביותר של מגורי החיילים, כפי שצויין לעיל, הינה היכולת לגייס חיילים בעיר. כל רמה נוספת של מגורי החיילים מרמה 1 ועד רמה 14 מאפשרת גיוס יחידה מסוג נוסף (בכפוף להשלמת המחקרים הדרושים). כל רמה של מגורי החיילים (מרמה 1 ומעלה) מקצרת את זמן אימון היחידות ב-5%. בסוף ערך זה נמצאת טבלה המפרטת את זמני האימון השונים.

נציין כי במקרה של פיטורי יחידות, האזרחים שהושקעו באימון היחידות מוחזרים במלואם ואילו מהמשאבים מוחזרים 50% מהעלות המלאה שלהם (קרי, המשאבים שיתקבלו מפיטורי יחידה שיוצרה בעיר עם נגריה או מבנה מפחית עלויות אחר, יהיו 50% מהעלות המלאה של היחידה, ולא 50% מהמשאבים שהושקעו בה בפועל). לעומת זאת, יחידות שנהרגות בקרב אינן מזכות בהחזר כלשהו - לא אזרחים ולא משאבים.

בזמן שדרוג מגורי החיילים לא ניתן לאמן יחידות ובהתאם, בזמן ייצור יחידות לא ניתן לשדרג את מגורי החיילים. ניתן לבטל אימון יחידות טרם השלמת האימון, אולם במקרה כזה לא יתקבל כל החזר - לא אזרחים ולא משאבים.

חשוב לציין כי אין חובה להקים מגורי חיילים בכל עיר. ניתן ומותר לייצר יחידות בעיר שיש בה מגורי חיילים ולפרוס אותם בעיר אחרת שאין בה מגורי חיילים. אחזקת היחידות בעיר ללא מגורי חיילים אינה עולה יותר מאחזקתם בעיר שבה יוצרו. למעשה אין שום שייכות בין היחידות לבין העיר בה גויסו.

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.

<uטבלת השידרוגים!</u>{| style="text-align:center;" |- ! רמה !! שעון קטן !! עץ קטן !! שיש קטן !! מדליה1!! מחסן קטן


!! יחידה !! רמה

|- |- class="odd" | 1 | 6ד 36ש

|

49
גל 48 • גי 46
פל 42 • המ 26

| -

| 0.49

| 0


|| Spearman || 1

|- class="even" | 2 | 17ד 24ש

|

114
גל 111 • גי 107
פל 98 • המ 61

| -

| 1.14

| 0


|| קלע || 2

|- class="odd" | 3 | 22ד 1ש

|

195
גל 191 • גי 183
פל 167 • המ 105

| -

| 1.95

| 0


|| אייל ברזל || 3

|- class="even" | 4 | 27ד 6ש

|

296
גל 290 • גי 278
פל 254 • המ 159

| -

| 2.96

| 0


|| פלנקס || 4

|- class="odd" | 5 | 32ד 42ש

|

420
גל 411 • גי 394
פל 361 • המ 226

| -

| 4.2

| 0


|| טבח || 5

|- class="even" | 6 | 38ד 50ש

|

574
גל 562 • גי 539
פל 493 • המ 309

| -

| 5.74

| 0


|| נושא חרב || 6

|- class="odd" | 7 | 45ד 36ש

|

766
גל 750 • גי 720
פל 658 • המ 413

| -

| 7.66

| 0


|| קשת || 7

|- class="even" | 8 | 53ד 3ש

|

1,003
גל 982 • גי 942
פל 862 • המ 541

| -

| 10.03

| 0


|| Catapult r 120x100 || 8

|- class="odd" | 9 | 1ש 1ד

|

1,297
גל 1,271 • גי 1,219
פל 1,115 • המ 700

|

178
גל 174 • גי 167
פל 153 • המ 96

| 14.75

| 0


|| רופא || 9

|- class="even" | 10 | 1ש 10ד

|

1,662
גל 1,628 • גי 1,562
פל 1,429 • המ 897

|

431
גל 422 • גי 405
פל 370 • המ 232

| 20.93

| 1
גל  1 • גי  1
פל  0 • המ  0


|| גירוקופטר || 10

|- class="odd" | 11 | 1ש 20ד

|

2,115
גל 2,072 • גי 1,988
פל 1,818 • המ 1,142

|

745
גל 730 • גי 700
פל 640 • המ 402

| 28.6

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0


|| מפציץ || 11

|- class="even" | 12 | 1ש 31ד

|

2,676
גל 2,622 • גי 2,515
פל 2,301 • המ 1,445

|

1,134
גל 1,111 • גי 1,065
פל 975 • המ 612

| 38.1

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0


|| ענק קיטור || 12

|- class="odd" | 13 | 1ש 43ד

|

3,371
גל 3,303 • גי 3,168
פל 2,899 • המ 1,820

|

1,616
גל 1,583 • גי 1,519
פל 1,389 • המ 872

| 49.87

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1


|| רובאי || 13

|- class="even" | 14 | 1ש 56ד

|

4,234
גל 4,149 • גי 3,979
פל 3,641 • המ 2,286

|

2,214
גל 2,169 • גי 2,081
פל 1,904 • המ 1,195

| 64.48

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1


|| M123ortar r 120x100 || 14

|- class="odd" | 15 | 2ש 10ד

|

5,304
גל 5,197 • גי 4,985
פל 4,561 • המ 2,864

|

2,956
גל 2,896 • גי 2,778
פל 2,542 • המ 1,596

| 82.6

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1


|| - || 15

|- class="even" | 16 | 2ש 26ד

|

6,630
גל 6,497 • גי 6,232
פל 5,701 • המ 3,580

|

3,875
גל 3,797 • גי 3,642
פל 3,332 • המ 2,092

| 105.05

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1


|| - || 16

|- class="odd" | 17 | 2ש 44ד

|

8,275
גל 8,109 • גי 7,778
פל 7,116 • המ 4,468

|

5,015
גל 4,914 • גי 4,714
פל 4,312 • המ 2,708

| 132.9

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1


|| - || 17

|- class="even" | 18 | 3ש 3ד

|

10,314
גל 10,107 • גי 9,695
פל 8,870 • המ 5,569

|

6,429
גל 6,300 • גי 6,043
פל 5,528 • המ 3,471

| 167.43

| 2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1


|| - || 18

|- class="odd" | 19 | 3ש 24ד

|

12,843
גל 12,586 • גי 12,072
פל 11,044 • המ 6,935

|

8,183
גל 8,019 • גי 7,692
פל 7,037 • המ 4,418

| 210.26

| 2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1


|| - || 19

|- class="even" | 20 | 3ש 48ד

|

15,979
גל 15,659 • גי 15,020
פל 13,741 • המ 8,628

|

10,357
גל 10,149 • גי 9,735
פל 8,907 • המ 5,592

| 263.36

| 2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1


|| - || 20

|- class="odd" | 21 | 4ש 13ד

|

19,868
גל 19,470 • גי 18,675
פל 17,086 • המ 10,728

|

13,052
גל 12,790 • גי 12,268
פל 11,224 • המ 7,048

| 329.2

| 3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2


|| - || 21

|- class="even" | 22 | 4ש 42ד

|

24,690
גל 24,196 • גי 23,208
פל 21,233 • המ 13,332

|

16,395
גל 16,067 • גי 15,411
פל 14,099 • המ 8,853

| 410.85

| 3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2


|| - || 22

|- class="odd" | 23 | 5ש 13ד

|

30,669
גל 30,055 • גי 28,828
פל 26,375 • המ 16,561

|

20,540
גל 20,129 • גי 19,307
פל 17,664 • המ 11,091

| 512.09

| 4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  2


|| - || 23

|- class="even" | 24 | 5ש 47ד

|

38,083
גל 37,321 • גי 35,798
פל 32,751 • המ 20,564

|

25,680
גל 25,166 • גי 24,139
פל 22,084 • המ 13,867

| 637.63

| 5
גל  5 • גי  5
פל  4 • המ  3


|| - || 24

|- class="odd" | 25 | 6ש 24ד

|

47,277
גל 46,331 • גי 44,440
פל 40,658 • המ 25,529

|

32,054
גל 31,412 • גי 30,130
פל 27,566 • המ 17,309

| 793.31

| 6
גל  6 • גי  6
פל  5 • המ  4


|| - || 25

|- class="even" | 26 | 7ש 6ד

|

58,676
גל 57,502 • גי 55,155
פל 50,461 • המ 31,685

|

39,957
גל 39,157 • גי 37,559
פל 34,363 • המ 21,576

| 986.33

| 8
גל  8 • גי  7
פל  7 • המ  4


|| - || 26

|- class="odd" | 27 | 7ש 51ד

|

72,812
גל 71,355 • גי 68,443
פל 62,618 • המ 39,318

|

49,757
גל 48,761 • גי 46,771
פל 42,791 • המ 26,868

| 1,225.69

| 9
גל  9 • גי  9
פל  8 • המ  5


|| - || 27

|- class="even" | 28 | 8ש 41ד

|

90,341
גל 88,534 • גי 84,920
פל 77,693 • המ 48,784

|

61,909
גל 60,670 • גי 58,194
פל 53,241 • המ 33,430

| 1,522.5

| 12
גל  11 • גי  11
פל  10 • המ  6


|| - || 28

|- class="odd" | 29 | 9ש 36ד

|

112,076
גל 109,834 • גי 105,351
פל 96,385 • המ 60,521

|

76,977
גל 75,437 • גי 72,358
פל 66,200 • המ 41,567

| 1,890.53

| 14
גל  14 • גי  13
פל  12 • המ  8


|| - || 29

|- class="even" | 30 | 10ש 37ד

|

139,028
גל 136,247 • גי 130,686
פל 119,564 • המ 75,075

|

95,661
גל 93,747 • גי 89,921
פל 82,268 • המ 51,656

| 2,346.89

| 18
גל  17 • גי  17
פל  15 • המ  10


|| - || 30

|- class="odd" | 31 | 11ש 44ד

|

172,448
גל 168,999 • גי 162,101
פל 148,305 • המ 93,121

|

118,830
גל 116,453 • גי 111,700
פל 102,193 • המ 64,168

| 2,912.78

| 22
גל  21 • גי  21
פל  19 • המ  12


|| - || 31

|- class="even" | 32 | 12ש 57ד

|

213,889
גל 209,611 • גי 201,055
פל 183,944 • המ 115,500

|

147,560
גל 144,608 • גי 138,706
פל 126,901 • המ 79,682

| 3,614.49

| 27
גל  27 • גי  25
פל  23 • המ  15


|| - || 32

|- class="odd" | 33 | 14ש 17ד

|

249,359
גל 244,371 • גי 234,397
פל 214,448 • המ 134,653

|

17,219
גל 16,874 • גי 16,185
פל 14,808 • המ 9,298

| 2,665.78

| 31
גל  31 • גי  30
פל  27 • המ  17


|| - || 33

|- class="even" | 34 | 15ש 46ד

|

309,256
גל 303,070 • גי 290,700
פל 265,960 • המ 166,998

|

21,371
גל 20,943 • גי 20,088
פל 18,379 • המ 11,540

| 3,306.27

| 39
גל  38 • גי  37
פל  34 • המ  21


|| - || 34

|- class="odd" | 35 | 17ש 24ד

|

383,527
גל 375,856 • גי 360,515
פל 329,833 • המ 207,104

|

265,207
גל 259,902 • גי 249,294
פל 228,078 • המ 143,211

| 6,487.34

| 48
גל  47 • גי  45
פל  42 • המ  26


|| - || 35

|- class="even" | 36 | 19ש 11ד

|

475,624
גל 466,111 • גי 447,086
פל 409,036 • המ 256,836

|

329,055
גל 322,473 • גי 309,311
פל 282,987 • המ 177,689

| 8,046.79

| 60
גל  59 • גי  56
פל  51 • המ  32


|| - || 36

|- class="odd" | 37 | 21ש 9ד

|

589,824
גל 578,027 • גי 554,434
פל 507,248 • המ 318,504

|

408,226
גל 400,061 • גי 383,732
פל 351,074 • המ 220,442

| 9,980.5

| 74
גל  73 • גי  70
פל  64 • המ  40


|| - || 37

|- class="even" | 38 | 23ש 19ד

|

731,432
גל 716,803 • גי 687,546
פל 629,031 • המ 394,973

|

50,639
גל 49,626 • גי 47,600
פל 43,549 • המ 27,345

| 7,820.71

| 92
גל  90 • גי  86
פל  79 • המ  50


|| - || 38

|- class="odd" | 39 | 1י 1ש

|

907,027
גל 888,886 • גי 852,605
פל 780,043 • המ 489,794

|

62,813
גל 61,556 • גי 59,044
פל 54,019 • המ 33,919

| 9,698.4

| 114
גל  111 • גי  107
פל  98 • המ  62


|| - || 39

|- class="even" | 40 | 1י 4ש

|

1,124,764
גל 1,102,268 • גי 1,057,278
פל 967,297 • המ 607,372

|

779,079
גל 763,497 • גי 732,334
פל 670,007 • המ 420,702

| 19,038.43

| 141
גל  138 • גי  132
פל  121 • המ  76


|| - || 40

|- class="odd" | 41 | 1י 7ש

|

1,394,757
גל 1,366,861 • גי 1,311,071
פל 1,199,491 • המ 753,168

|

966,256
גל 946,930 • גי 908,280
פל 830,980 • המ 521,778

| 23,610.13

| 175
גל  171 • גי  164
פל  150 • המ  94


|| - || 41

|- class="even" | 42 | 1י 10ש

|

1,729,550
גל 1,694,959 • גי 1,625,777
פל 1,487,413 • המ 933,957

|

1,198,356
גל 1,174,388 • גי 1,126,454
פל 1,030,586 • המ 647,112

| 29,279.06

| 217
גל  212 • גי  204
פל  186 • המ  117


|| - || 42

|- class="odd" | 43 | 1י 13ש

|

2,144,692
גל 2,101,798 • גי 2,016,010
פל 1,844,435 • המ 1,158,133

|

1,486,158
גל 1,456,434 • גי 1,396,988
פל 1,278,095 • המ 802,525

| 36,308.5

| 268
גל  263 • גי  252
פל  231 • המ  145


|| - || 43

|- class="even" | 44 | 1י 17ש

|

2,659,469
גל 2,606,279 • גי 2,499,900
פל 2,287,143 • המ 1,436,113

| שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, ","

| שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, ","

| שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, ","


|| - || 44

|- class="odd" | 45 | 1י 21ש

|

3,297,792
גל 3,231,836 • גי 3,099,924
פל 2,836,101 • המ 1,780,807

|

2,285,560
גל 2,239,848 • גי 2,148,426
פל 1,965,581 • המ 1,234,202

| 55,833.52

| 413
גל  404 • גי  388
פל  355 • המ  223


|| - || 45

|- class="even" | 46 | 2י 2ש

|

4,089,313
גל 4,007,526 • גי 3,843,954
פל 3,516,809 • המ 2,208,229

|

2,834,292
גל 2,777,606 • גי 2,664,234
פל 2,437,491 • המ 1,530,517

| 69,236.05

| 511
גל  501 • גי  481
פל  440 • המ  276


|| - || 46

|- class="odd" | 47 | 2י 7ש

|

5,070,798
גל 4,969,382 • גי 4,766,550
פל 4,360,886 • המ 2,738,230

|

3,514,720
גל 3,444,425 • גי 3,303,836
פל 3,022,659 • המ 1,897,948

| 85,855.18

| 634
גל  621 • גי  596
פל  545 • המ  343


|| - || 47

|- class="even" | 48 | 2י 13ש

|

6,287,839
גל 6,162,082 • גי 5,910,568
פל 5,407,541 • המ 3,395,433

|

4,358,451
גל 4,271,281 • גי 4,096,943
פל 3,748,267 • המ 2,353,563

| 106,462.9

| 786
גל  771 • גי  739
פל  676 • המ  425


|| - || 48

|- class="odd" | 49 | 2י 19ש

|

7,796,971
גל 7,641,031 • גי 7,329,152
פל 6,705,395 • המ 4,210,364

|

5,404,676
גל 5,296,582 • גי 5,080,395
פל 4,648,021 • המ 2,918,525

| 132,016.47

| 975
גל  955 • גי  916
פל  838 • המ  527


|| - || 49

|- ! רמה !! שעון קטן !! עץ קטן !! שיש קטן !! מדליה1!! מחסן קטן


!! יחידה !! רמה

|}

זמני אימון

כמפורט לעיל, כל רמה של מגורי החיילים מקצרת את זמני האימון ב-5% ביחס לרמה הקודמת. הטבלה שלהלן מפרטת את משך האימון לכל סוגי היחידות לפי רמת מגורי החיילים.

רמהSpearmanקלעאייל ברזלפלנקסטבחנושא חרבקשתCatapult r 120x100רופאגירוקופטרמפציץ ענק קיטוררובאיM123ortar r 120x100רמה
1

1:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2

0:57

1:30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3

0:55

1:26

10:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
4

0:52

1:22

9:30

5:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
5

0:49

1:18

9:02

4:45

20:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
6

0:47

1:14

8:35

4:31

19:00

3:00

-

-

-

-

-

-

-

-

6
7

0:45

1:10

8:09

4:18

18:03

2:51

4:00

-

-

-

-

-

-

-

7
8

0:42

1:07

7:45

4:05

17:09

2:43

3:48

30:00

-

-

-

-

-

-

8
9

0:40

1:03

7:22

3:53

16:18

2:35

3:37

28:30

20:00

-

-

-

-

-

9
10

0:38

1:00

7:00

3:41

15:29

2:27

3:26

27:05

19:00

15:00

-

-

-

-

10
11

0:36

0:57

6:39

3:30

14:43

2:20

3:16

25:44

18:03

14:15

30:00

-

-

-

11
12

0:35

0:54

6:19

3:20

13:59

2:13

3:06

24:27

17:09

13:33

28:30

15:00

-

-

12
13

0:33

0:52

6:00

3:10

13:17

2:06

2:57

23:13

16:18

12:52

27:05

14:15

10:00

-

13
14

0:31

0:49

5:42

3:00

12:37

2:00

2:48

22:04

15:29

12:14

25:44

13:33

9:30

40:00

14
15

0:30

0:47

5:25

2:51

11:59

1:54

2:40

20:58

14:43

11:37

24:27

12:52

9:02

38:00

15
16

0:28

0:44

5:09

2:43

11:23

1:48

2:32

19:55

13:59

11:02

23:13

12:14

8:35

36:06

16
17

0:27

0:42

4:53

2:35

10:49

1:43

2:24

18:55

13:17

10:29

22:04

11:37

8:09

34:18

17
18

0:26

0:40

4:38

2:27

10:17

1:38

2:17

17:58

12:37

9:58

20:58

11:02

7:45

32:35

18
19

0:24

0:38

4:25

2:19

9:46

1:33

2:10

17:04

11:59

9:28

19:55

10:29

7:22

30:58

19
20

0:23

0:36

4:11

2:13

9:16

1:28

2:04

16:13

11:23

8:59

18:55

9:58

7:00

29:25

20
21

0:22

0:34

3:59

2:06

8:49

1:24

1:58

15:25

10:49

8:32

17:58

9:28

6:39

27:57

21
22

0:21

0:33

3:47

2:00

8:22

1:20

1:52

14:38

10:17

8:07

17:04

8:59

6:19

26:33

22
23

0:20

0:31

3:36

1:54

7:57

1:16

1:46

13:54

9:46

7:43

16:13

8:32

6:00

25:13

23
24

0:19

0:30

3:25

1:48

7:33

1:12

1:41

13:13

9:16

7:19

15:25

8:07

5:42

23:57

24
25

0:18

0:28

3:15

1:43

7:11

1:08

1:36

12:33

8:49

6:57

14:38

7:43

5:25

22:46

25
26

0:17

0:27

3:05

1:38

6:49

1:05

1:31

11:55

8:22

6:37

13:54

7:19

5:09

21:37

26
27

0:16

0:25

2:56

1:33

6:29

1:02

1:27

11:20

7:57

6:17

13:13

6:57

4:53

20:33

27
28

0:16

0:24

2:47

1:28

6:09

0:59

1:22

10:46

7:33

5:58

12:33

6:37

4:38

19:31

28
29

0:15

0:23

2:39

1:24

5:51

0:56

1:18

10:14

7:11

5:40

11:55

6:17

4:25

18:32

29
30

0:14

0:22

2:31

1:20

5:33

0:53

1:14

9:43

6:49

5:23

11:20

5:58

4:11

17:37

30
31

0:13

0:21

2:23

1:16

5:17

0:50

1:11

9:14

6:29

5:07

10:46

5:40

3:59

16:44

31
32

0:13

0:20

2:16

1:12

5:01

0:48

1:07

8:46

6:09

4:52

10:14

5:23

3:47

15:54

32
33

0:12

0:19

2:09

1:08

4:46

0:46

1:04

8:20

5:51

4:37

9:43

5:07

3:36

15:06

33
34

0:12

0:18

2:03

1:05

4:32

0:43

1:01

7:55

5:33

4:23

9:14

4:52

3:25

14:21

34
36

0:10

0:16

1:51

0:59

4:05

0:39

0:55

7:09

5:01

3:58

8:20

4:23

3:05

12:57

36
37

0:10

0:15

1:45

0:56

3:53

0:37

0:52

6:47

4:46

3:46

7:55

4:10

2:56

12:18

37
38

0:09

0:15

1:40

0:53

3:41

0:35

0:49

6:27

4:32

3:35

7:31

3:58

2:47

11:41

38
39

0:09

0:14

1:35

0:50

3:30

0:34

0:47

6:08

4:18

3:24

7:09

3:46

2:39

11:06

39
40

0:09

0:13

1:30

0:48

3:20

0:32

0:45

5:49

4:05

3:14

6:47

3:35

2:31

10:33

40
41

0:08

0:13

1:26

0:45

3:10

0:30

0:42

5:32

3:53

3:04

6:27

3:24

2:23

10:01

41
42

0:08

0:12

1:22

0:43

3:00

0:29

0:40

5:15

3:41

2:55

6:08

3:14

2:16

9:31

42
43

0:07

0:11

1:18

0:41

2:51

0:27

0:38

4:59

3:30

2:46

5:49

3:04

2:09

9:03

43
44

0:07

0:11

1:14

0:39

2:43

0:26

0:36

4:45

3:20

2:38

5:32

2:55

2:03

8:36

44
45

0:07

0:10

1:10

0:37

2:35

0:25

0:35

4:30

3:10

2:30

5:15

2:46

1:57

8:10

45
46

0:06

0:10

1:07

0:35

2:27

0:24

0:33

4:17

3:00

2:23

4:59

2:38

1:51

7:45

46
47

0:06

0:09

1:03

0:34

2:20

0:22

0:31

4:04

2:51

2:15

4:45

2:30

1:45

7:22

47
48

0:06

0:09

1:00

0:32

2:13

0:21

0:30

3:52

2:43

2:09

4:30

2:23

1:40

7:00

48
49

0:06

0:09

0:57

0:30

2:06

0:20

0:28

3:40

2:35

2:02

4:17

2:15

1:35

6:39

49

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.