Ikariam Wiki
Advertisement

מלחמת כפפות שיריון[]

כללי[]

האפשרות של מלחמת כפפות שריון נוספה בגרסה 0.6.9.

חוזה זה מהווה הכרזת מלחמה לא פורמלית בין שתי בריתות או שני שחקנים. 

כאשר אישרו את החוזה ניתן לראות את ערי האויב בצבע אדום בתצוגת האיים/העולם וניתן לראות ביועץ הצבא את מיקומי האויב.

ניתן לראות ביועץ הצבאי (בקטגוריה "מלחמת כפפת שריון") את כמות הגנרלים שכל צד הרג לשני.

בהנחה והכרזתם מלחמה בפורום אינכם חייבים להכריז גם על מלחמת כפפות שיריון כיוון שהיא אינה תנאי הכרחי לקיום מלחמה.

ברית\שחקן יכולים לחתום על מספר חוזי כפפת שריון בו זמנית.

איך להתחיל[]

בכדי שמלחמת כפפות שריון תהיה תקפה, יש צורך ששני הצדדים יאשרו אותה כמו חוזה סחר או חוזה סחורות תרבות, בהנחה ורק צד אחד יאשר את המלחמה (ישלח את החוזה והצד השני לא יענה\יסרב) לא תהיה לו גישה למיקומי היריב והערים והאיים לא יסומנו בדגלים ונקודות אדומים. 

מתי מלחמת כפפות שיריון מסתיימת?[]

לאחר שאחד הצדדים מבטל את החוזה, מלחמת כפפות השריון מסתיימת ולאף אחד מהצדדים אין יותר את הגישה למיקומי היריב והערים והאיים של היריב לא יסומנו עוד באדום.   

כאן ניתן לראות מידע (מתי התחילה, מתי הסתיימה, כמה גנרלים נהרגו לכל צד) על מלחמות כפפת שריון שהסתיימו.   

Advertisement