FANDOM


להצעת או קבלת מרבית החוזים, נדרשות נקודות דיפלומטיה זמינות. מספר נקודות הדיפלומטיה גדלות עם כל בניית או הרחבת שגרירות.

עבור כל מבנה שגרירות, מתווספות לרשותך (2+רמת השגרירות) נקודות דיפלומטיה, כך ששגרירות רמה 3 מעניקה לך 5 נקודות דיפלומטיה. נקודות המתקבלות ממספר שגרויויות מסתכמות יחדיו, כך שאם יש לך 3 ערים שבשתיים מהן יש לך שגרירות רמה 4, יש לך 12 נקודות דיפלומטיה.

עלות יצירת ברית היא 3 נקודות דיפלומטיה. עלות צירוף חבר לברית היא נקודת דיפלומטיה אחת, אשר מוחזרת לברית במקרה שהשחקן יוצא ממנה. מנהיג הברית יכול להעביר נקודות דיפלומטיה לברית דרך השגרירות.

נקודות דיפלומטיה כתלות ברמת השגרירות

רמת שגרירות נקודות דיפלומטיה
0 (לא נבנה) 0
0 (החלה בנייה) 2
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
n n + 2


פעולות הדורשות נקודות דיפלומטיה

סוג הפעולה עלות נקודות דיפלומטיה
צירוף חבר לברית נקודת דיפלומטיה אחת, מנקודות הדיפלומטיה של הברית.
הקמת ברית 3 נקודות דיפלומטיה.
חתימה על חוזה סחר 2 נקודות דיפלומטיה הן לשחקן שמציע את החוזה והן לשחקן המקבל.
חתימה על חוזה צבאי למציע החוזה 11 נקודות דיפלומטיה ולמקבל 2 נקודות דיפלומטיה.
חתימה על חוזה צבאי עבור הברית 12 נקודות דיפלומטיה מנקודות הדיפלומטיה של הברית שהציעה את החוזה ו 4 נקודות דיפלומטיה לשחקן המקבל.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.