FANDOM


סמל הברית

סמל הברית הוא שם קצר של הברית. אורכו עד 5 תווים, ולרוב הוא קיצור של שם הברית המלא (למרות שאין חובה כזו, ולעיתים יש בריתות בעלות סמל ושם שונים לחלוטין זה מזה).

סמל הברית הוא המוצג בטבלת הניקוד, ליד שם השחקן, ומשם יש קישור אל דף הברית הנ"ל.

סמל הברית גם מוצג בלחיצה על עיר של שחקן, מתחת לניקוד ולרמת העיר, וגם שם יש קישור.

בעת הכרזת מלחמה של ברית נגד ברית, סמל הברית משתמש בכותרת ההכרזה (ברית X Vs. ברית Y).

לעיתים, בעת שיחה בפורום או תחלופת הודעות בין שחקנים, משתמשים בסמל הברית כדי להצביע עליה, ולא בשמה המלא.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.