FANDOM


עץ עץ קטן
מוזיל עלותמגביר ייצור
נגריה בית היערן
ניתן לייצור דרך המנסרה
מנסרה

העצים- המכונים גם "חומרי הבנייה", ניתנים לייצור בכל עיר ובכל אי- דרך המנסרה של האי. כל שחקן יכול להתחיל לייצר עצים החל מרגע ההרשמה למשחק.

שימוש

  • בנייה ושדרוג של מבנים
  • גיוס של כל סוגי היחידות הצבאיות במגורי החיילים
  • גיוס של כל סוגי ספינות הקרב במספנה
  • שדרוג אתרי החציבה באיים
  • הקמת ערים נוספות


מוזיל עלות - נגריה מגביר ייצור - בית היערן
מבנה הנגריה הוא מבנה המוזיל את עלות העץ בעיר. ההוזלה הזו תקפה לכל השימושים של העץ, פרט לתרומת עצים באתרי החציבה ופרט להקמת ערים חדשות שלשם הקמתן דרושה כמות עצים מינימאלית. כל שלב של המנסרה מוזיל את עלות העצים בעיר ב1% נוספים. בית היערן הוא מבנה שתפקידו להגביר את ייצור העצים בעיר. כל שלב של המבנה מגדיל את כמות הייצור הנוכחית בעיר ב2% נוספים.

מנסרה

עץ מהיער הקרוב מנוסר ללוחות במנסרה. אחר כך הוא משמש בתור חומר בנייה ויותר. המנסרה מורחבת על ידי כל תושבי האי. ככל שהיא גדולה יותר, כך אתה יכול להעסיק יותר אנשים.

פרטי הרחבה של המנסרה

רמה עץ קטן אמברוסיה קטן שעון קטן עץ קטן פועל עץ
רגיל + ידיים עוזרות +בית היערן +בית היערן+ ידיים עוזרות רגיל + ידיים עוזרות
1 30 34 49 55 30 45
2 394 50 25ד 12ש 38 43 62 70 38 57
3 992 50 39ד 43ש 50 56 82 92 50 75
4 1,732 50 55ד 42ש 64 72 105 118 64 96
5 2,788 50 1ש 13ד 16ש 80 90 131 148 80 120
6 3,783 50 1ש 32ד 35ש 96 108 157 177 96 144
7 5,632 50 1ש 53ד 51ש 114 128 187 210 114 171
8 8,139 50 2ש 17ד 14ש 134 151 220 247 134 201
9 10,452 100 2ש 42ד 57ש 154 173 253 284 154 231
10 13,298 100 3ש 11ד 11ש 174 196 285 321 174 261
11 18,478 100 3ש 42ד 22ש 196 221 321 362 196 294
12 23,213 100 4ש 16ד 37ש 218 245 358 402 218 327
13 29,038 100 4ש 54ד 16ש 240 270 394 443 240 360
14 39,494 100 5ש 35ד 42ש 264 297 433 487 264 396
15 49,107 100 6ש 21ד 16ש 288 324 472 531 288 432
16 66,010 100 7ש 11ד 24ש 314 353 515 579 314 471
17 81,766 100 8ש 6ד 32ש 340 383 558 627 340 510
18 101,146 500 9ש 7ד 11ש 366 412 600 675 366 549
19 134,598 500 10ש 13ד 55ש 394 443 646 727 394 591
20 154,304 500 11ש 27ד 18ש 420 473 689 775 420 630
21 205,012 500 12ש 48ד 2ש 448 504 735 827 448 672
22 270,839 500 14ש 16ד 50ש 478 538 784 882 478 717
23 311,541 500 15ש 54ד 31ש 506 569 830 934 506 759
24 411,229 500 17ש 41ד 58ש 536 603 879 989 536 804
25 506,475 500 19ש 40ד 10ש 566 637 928 1044 566 849
26 665,201 500 21ש 50ד 11ש 598 673 981 1103 598 897
27 767,723 500 1י 13ד 12ש 628 707 1030 1159 628 942
28 1,007,959 1,000 1י 2ש 50ד 31ש 660 743 1082 1218 660 990
29 1,240,496 1,000 1י 5ש 43ד 34ש 692 779 1135 1277 692 1038
30 1,526,516 1,000 1י 8ש 53ד 56ש 724 815 1187 1336 724 1086
31 1,995,717 1,000 1י 12ש 23ד 19ש 758 853 1243 1399 758 1137
32 2,311,042 1,000 1י 16ש 13ד 39ש 790 889 1296 1458 790 1185
33 3,020,994 1,000 1י 20ש 27ד 1ש 824 927 1351 1520 824 1236
34 3,935,195 1,000 2י 1ש 5ד 43ש 860 968 1410 1587 860 1290
35 4,572,136 1,000 2י 6ש 12ד 18ש 894 1006 1466 1649 894 1341
36 5,624,478 1,000 2י 11ש 49ד 31ש 928 1044 1522 1712 928 1392
37 7,325,850 1,000 2י 18ש 28ש 964 1085 1581 1779 964 1446
38 9,011,590 1,000 3י 48ד 31ש 1000 1125 1640 1845 1000 1500
39 11,085,051 5,000 3י 8ש 17ד 22ש 1036 1166 1699 1911 1036 1554
40 13,635,591 5,000 3י 16ש 31ד 7ש 1072 1206 1758 1978 1072 1608
41 17,704,143 5,000 4י 1ש 34ד 13ש 1110 1249 1820 2048 1110 1665
42 20,630,781 5,000 4י 11ש 31ד 39ש 1146 1289 1879 2114 1146 1719
43 26,786,470 5,000 4י 22ש 28ד 48ש 1184 1332 1942 2184 1184 1776
44 32,948,197 5,000 5י 10ש 31ד 41ש 1222 1375 2004 2255 1222 1833
45 40,527,121 5,000 5י 23ש 46ד 51ש 1260 1418 2066 2325 1260 1890
46 52,472,840 5,000 6י 14ש 21ד 33ש 1300 1463 2132 2399 1300 1950
47 61,315,353 5,000 7י 6ש 23ד 42ש 1338 1505 2194 2469 1338 2007
48 79,388,129 5,000 8י 2ד 4ש 1378 1550 2260 2542 1378 2067
49 97,648,282 5,000 8י 19ש 26ד 16ש 1418 1595 2326 2616 1418 2127
50 120,108,270 5,000 9י 16ש 46ד 54ש 1458 1640 2391 2690 1458 2187
רמה עץ קטן אמברוסיה קטן שעון קטן רגיל + ידיים עוזרות +בית היערן +בית היערן+ ידיים עוזרות רגיל + ידיים עוזרות
עץ קטן פועל עץCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.