FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך קרבות יבשתיים-החומה נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132x, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.


צבא
כותרת המדריךהסבר קצר על הערך
קרבות יבשתיים-החומה עלויות שדרוג החומה, תפקידה, ופעולותיה במהלך הקרב הרגלי
כותב המדריךמקור המדריך
המלך57 WIN DOS
ערכים קשורים
תוכן עניינים


הערך חומת העיר מפרט את עלויות השדרוג של החומה בכל שלב וכמו כן מסביר על תפקידו של המבנה. ערך זה יעסוק בחומה במהלך קרב יבשתי.

נתוני החומה

לחומה יש נקודות פגיעה, שריון וגם נשק בדיוק כמו שיש לחיילים. את פרוט הנתונים הללו עבור כל שלב של החומה ניתן למצוא בערך חומת העיר או לחילופין להשתמש בנוסחה הבאה (כל הנוסחאות תקפות לחלק 1 של החומה, כל החלקים שווים.) :


נקודות פגיעה

נקודות הפגיעה של החומה הם 150 לחומה ברמה 1 ועולות ב-50 כל פעם.

או בניסוח מתמטי: נקודות פגיעה = 100 + 50*שלב החומה

שריון

השריון של החומה עולה ב-4 בכל שלב

בנוסחה: שריון= (שלב החומה)*4

את התוצאה יש לעגל כלפי מטה אחרי החלוקה לשלוש ולפני ההכפלה בשמונה.

נזק

הנזק של החומה משתנה מאוד ברמה 10 וברמה 20.

  • עד רמה 9 יש בחומה מעין בליסטרה ברמת דיוק של 30%. מתחיל ב-12 נזק ועולה 2 בכל רמה, עד 28 נזק ברמה 9.
  • מרמה 10 עד 19 יש בחומה מעין קטפולטה ברמת דיוק 50%. מתחיל ב-80 נזק ועולה 5 בכל שלב עד 125 נזק בשלב 19.
  • החל מרמה 20 יש בחומה מעין מרגמה ברמת דיוק 80%. מתחיל ב-250 נזק ועולה 10 בכל רמה.

בנוסחה, זה קצת מורכב, אבל עדיין:

עבור שלב החומה < 10

נזק = 10 + 2*שלב החומה

עבור שלב החומה >= 10 וגם שלב החומה < 20

נזק = 80 + (שלב החומה-10)*5

עבור שלב החומה>= 20

נזק = 250 + (שלב החומה-20)*10

הזמן הנדרש לשבירת החומה

בעזרת הנוסחאות הנ"ל ניתן לחשב את מספר הסיבובים שיידרשו לשבירת החומה וכך לדעת כמה פורצי חומה לשלוח לקרב.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.