FANDOM


שחיתות נגרמת כאשר מגורי המושל אינם ברמה השווה למספר המושבות, וכאשר קיימת אנרכיה.

את אחוז השחיתות ניתן לראות בבניין העירייה ליד הסמל הזה: שחיתות2


מדידת שחיתות

השחיתות נמדדת באחוזים (הסבר בהמשך),

חישוב אחוז השחיתות נעשה לפי הנוסחה הבאה:

כמות השחיתות: G מסמל מגורי מושל N הוא מספר המושבות הקיימות

1+((G+1)/(N+1))-


ואז להפוך את השבר לאחוז, לא תקף במקרה שרמת מגורי המושל גדולה מרמת המושבות, שכן אז אין שחיתות

או השתמשו בטבלה הבאה לחלופין:

שחיתות פוטנציאלית רמת מגורי מושל
אין 1 2 3 4 5 6 7 8
בירה +
מושבה 1 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 מושבות 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 מושבות 75% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 מושבות 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0%
5 מושבות 83% 67% 50% 33% 17% 0% 0% 0% 0%
6 מושבות 86% 72% 58% 42% 29% 15% 0% 0% 0%
7 מושבות 88% 75% 63% 50% 38% 25% 13% 0% 0%
8 מושבות 89% 78% 67% 56% 44% 33% 22% 11% 0%

מה שחיתות עושה?

כמות המשאבים הנכרים קטנה

כמות המשאבים הנכרים קטנה באחוזים לפי השחיתות,

לדוגמא: אם אני כורה באופן רגיל 150 עצים בשעה, אז כשתהיה לכם שחיתות של 20% אתם תכרו רק 120.

הורדה בכמות נקודות המחקר לשעה

כאשר נמצאים אתם במצב של שחיתות באחת הערים שלכם, גם כמות התפוקה של נקודות המחקר תקטן לכם באותה מושבה.

לדוגמה: אם אתם מרוויחים ללא שחיתות 150 נקודות מחקר בשעה, כאשר תהיה לכם שחיתות תרוויחו 120 בלבד.

הורדה בשביעות הרצון

שביעות הרצון ששחיתות מורידה שווה לאחוז השחיתות על כמות הבונוסים החיוביים. מה שהמשחק מראה אינו מדויק.

לדוגמא:

אם יש לי בונוס של 231 שביעות רצון ו-40 אנשים ו-33% שחיתות אז ירד לך 185 שביעות רצון ותהיה לך 37 שביעות רצון

(231-77-40)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.