FANDOM


מבוא

באיקרים ישנן שתי דרכים לשלם לאנשים הדואגים לתפעול העיר.

דרך אחת היא להפחית ישירות מההכנסות (כל האוספי משאבי יוקרה, מדענים והעובדים ביער). הדרך השנייה היא תחזוקה.

תחזוקה

תחזוקה היא כמות הזהב אשר עליך לשלם בכל שעה לסגל הצבאי שלך.
כאשר כל היחידות מוצבות בערים שלך, אתה יכול לחשב את התחזוקה בעצמך, על ידי הכפלת מספר הכוחות שיש לך מכל יחידה בתחזוקה עבור היחידה לשעה, תוך התחשבות בהוזלות תחזוקה כתוצאה ממחקרים.
ישנם מספר מחקרים שניתן לחקור דרך האקדמיה אשר מפחיתים את עלויות התחזוקה. המחקרים עבור יחידות האדמה הם מפות (2%), כללי המוסר (4%, או 6% סך הכל), לוגיסטיקה (8%, או 14% סך הכל) ועתיד צבאי (2%, או 16% סך הכל). המחקרים עבור הספינות הם תחזוקת ספינה (2%), זפת (4%, או 6% סך הכל), מפות ים (8%, או 14% סך הכל) ועתיד לוחמה ימית (2%, או 16% סך הכל).

יחידות במשימה או במעבר מעיר אחת לאחרת צורכות תחזוקה כפולה.

במידה וברשותך מספר מושבות, סכום התחזוקה המוצג במסך ההכנסות מחולק בין הערים שלך כתלות ביחס בין מספר האזרחים בכל עיר לסך האזרחים באימפרייה שלך ולא כתלות במספר הכוחות והספינות המוצבים בכל עיר.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.