FANDOM


גרסת משחק 0.1.0
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
22.01.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
אין 0.1.1

תכונות

  • מחיקת לא פעיל הופעלה.
  • מפת עולם גדולה יותר עם 85,000 שטחי בנייה.

תיקוני באגים

  • אחראי אירועים (העלמות ספינות, אמון).
  • "הזז יחידות" - פעולה הופעלה עבור העיר שלך.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.