FANDOM


גרסת משחק 0.6.5
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
16.04.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.4 0.6.6

שינויים

 • כאשר נשארות פחות מ 5 דקות, השלמת הבניה מעכשיו לא עולה אמברוסיה.
 • השלבים הראשונים במשחק שופרו:
  • זמני הבניה בשלבים הנמוכים שלהם בעיר הבירה שונו
  • ההדרכה הורחבה בארבעה שלבים
 • עמוד חסימת הכניסה לשחקן מהסיבה `אתה לא יכול להתחבר מאחר ואתה במצב חופשה` מעכשיו סופר לאחור.
 • הדוא"ל שיועץ שמצב החופשה עומד לפוג מכיל גם את שמות השרתים.
 • שינוי ברשימת החברים יוצג מעכשיו במידי בלי הצורך לרענן את כל העמוד.

תיקוני באגים

 • תגיות כפולות בתצוגת מחקרים קוצרו לאחד.
 • לחיצת עכבר על פסי הגלילה לא גורם לסגירת התפריט.
 • טקסטים שהוגדרו בצורה גרועה בדוחות קרב תוקנו.
 • שיפוע צבע הוסרו מתיבות כניסה.
 • טבלת הניקוד תציג שוב את שמות השחקנים הלא פעילים באפור.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעמוד הפץ חוזי תרבות שהוצג בעת שהמוזיאון היה בהרחבה.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעמוד שחרר יחידות צבאיות .
 • האייקון של היועץ הדרכה נעלם כאשר סיימת משימה ואז הופיע שוב כאשר הדף נטען מחדש.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעמוד בנית מבנה.
 • תיקון שגיאת תצוגה בתצוגת האי.
 • תיקון שגיאה בארכיון מפות הימי במרחקים קצרים .
 • במידה והיה לך ספינות מסחר במינוס (כל הספינות בשימוש וש חברים הפכו ללא פעילות), ואז לא ניתן היה להתחיל משימה באותו אי ללא ספינות מסחר.
 • תיקון שגיאה בתצוגת מקום המחבוא.
 • בעת סגירת או החלפת חלונות היו מקרים בהם חלון הכלים קפא.
 • הייתה אפשרות לראות תהליך טעינה מתרחש גם כאשר לא היה כזה.
 • במידה ושחקן שנמחק הופעל מחדש אז מספר הערים במפת העולם לא הוצגה נכון.
 • תיקון שגיאה בתצוגה בחישוב השימוש במבריחים.
 • בזמן טעינת מטען, ספינות מסחר הוצגו כחוזרות בתצוגת ספינות המסחר.
 • במידה והיית מחליף עיר בזמן שהיית בחלון כוחות בעיר התגית גם היתה משתנה.
 • בקשת חברות יוצגו אחרת מההצעות האחרות ביועץ הדיפלומטי.
 • במידה ושחקן כובש שינה את שמו, זה לא היה מוצג נכון בעיר הנכבשת.
 • תיקון שגיאה בתצוגה בדוחות קרב מפורטים (השפיע על סבבים במהלכם לא היה לשחקנים יחידות בקרב).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.