FANDOM


Điểm hoạt động có thể được hiểu là "Số lượng các việc bạn có thể làm cùng một lúc". Bạn được thêm một điểm hành động mới cho từng 3 cấp của Tòa thị chính. Điểm hoạt động này bị giảm khi buôn bán, khiêu chiến và phong tỏa. Mỗi hoạt động tiêu tốn một điểm hành động, nó không phụ thuộc vào số lượng tàu thuyền và các đơn vị tham gia, và điểm hành động được hồi phục khi các hoạt động được hoàn tất.