FANDOM


Các bản đồ lưới được định theo hướng đông-nam sử dụng một phần dãy chữ cái (để tránh trùng với các tham khảo của đảo)

Mỗi bản đồ lưới có 10 cột và 10 hàng đơn vị đảo. Ví dụ, lưới 3x:4x có các đảo nằm trong hình vuông từ 30:40 đến 39:49, và đảo có toạ độ 05:50 sẽ nằm trong Lưới 0x:5x.

- 0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
0x 0x:0x 1x:0x 2x:0x 3x:0x 4x:0x 5x:0x 6x:0x 7x:0x 8x:0x 9x:0x 10x:0x
1x 0x:1x 1x:1x 2x:1x 3x:1x 4x:1x 5x:1x 6x:1x 7x:1x 8x:1x 9x:1x 10x:1x
2x 0x:2x 1x:2x 2x:2x 3x:2x 4x:2x 5x:2x 6x:2x 7x:2x 8x:2x 9x:2x 10x:2x
3x 0x:3x 1x:3x 2x:3x 3x:3x 4x:3x 5x:3x 6x:3x 7x:3x 8x:3x 9x:3x 10x:3x
4x 0x:4x 1x:4x 2x:4x 3x:4x 4x:4x 5x:4x 6x:4x 7x:4x 8x:4x 9x:4x 10x:4x
5x 0x:5x 1x:5x 2x:5x 3x:5x 4x:5x 5x:5x 6x:5x 7x:5x 8x:5x 9x:5x 10x:5x
6x 0x:6x 1x:6x 2x:6x 3x:6x 4x:6x 5x:6x 6x:6x 7x:6x 8x:6x 9x:6x 10x:6x
7x 0x:7x 1x:7x 2x:7x 3x:7x 4x:7x 5x:7x 6x:7x 7x:7x 8x:7x 9x:7x 10x:7x
8x 0x:8x 1x:8x 2x:8x 3x:8x 4x:8x 5x:8x 6x:8x 7x:8x 8x:8x 9x:8x 10x:8x
9x 0x:9x 1x:9x 2x:9x 3x:9x 4x:9x 5x:9x 6x:9x 7x:9x 8x:9x 9x:9x 10x:9x
10x 0x:10x 1x:10x 2x:10x 3x:10x 4x:10x 5x:10x 6x:10x 7x:10x 8x:10x 9x:10x 10x:10x


Lưu ý rằng bản đồ này sẽ xoay nghiêng 45 độ trong bản đồ thế giới Ikariam.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.