FANDOM


Nghiên cứu {{{linhvuc}}} Mô tả
{{{ten}}} {{{mota}}}
Điểm nghiên cứu Hiệu quả Điều kiện
{{{diem}}} {{{hieuqua}}} {{{dk}}}


Công dụng

Mô tả các lĩnh vục nghiên cứu: Hải dương học, Kinh tế, Khoa học, và Quân sự trong Ikariam.

Cách dùng tiêu bản

{|Mô tả nghiên cứu
|linhvuc=Quân sự
|ten=Xưởng đóng tàu
|mota=abc...
|diem=(điểm phải đạt tới)
|hieuqua=Cho phép (xây dựng...)
|dk=Mục nghiên cứu... (Lĩnh vực)
|}

Kết quả

linhvuc=Quân sự ten=Xưởng đóng tàu mota=abc... diem=(điểm phải đạt tới) hieuqua=Cho phép (xây dựng...) dk=Mục nghiên cứu... (Lĩnh vực)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.