FANDOMXưởng
Huấn luyện quân
Quân đoàn
Hạm đội
Công trình
Đào tạo quân
Trại lính
Xưởng đóng tàu

Một khi bạn đã tham gia trò chơi, bạn sẽ muốn nâng cấp quân đội của bạn để làm cho nó tăng thêm hiệu quả.


Quân đoàn Nâng cấp Hiệu quả Gold small Crystal small Time small Cấp của Xưởng
Spearman

Giáo binh

Sword-icon3 Giáo Đồng Tấn công +1 1,500 1000 1h 1
Sword-icon2 Giáo Sắt Tấn công +2 4,500 3000 2h 2
Sword-icon1 Giáo Thép Tấn công +3 12,000 8000 3h 3
Shield-icon3 Trang phục Da Phòng ngự +1 750 500 1h 1
Shield-icon2 Trang phục Da Tăng cường Phòng ngự +2 1,500 1000 2h 2
Shield-icon1 Trang phục khảm Da Phòng ngự +3 6,000 4000 3h 3
Slinger

Người ném đá

A:7 D:6 U:8

Sword-icon3 Đá Đồng Tấn công +2 2,800 245 50m 1
Sword-icon2 Đá Sắt Tấn công +2 5,600 980 1h 40m 2
Sword-icon1 Đá Thép Tấn công +2 11,600 2,940 2h 30m 3
Shield-icon3 Trang phục Da Phòng ngự +2 2,800 245 50m 1
Shield-icon2 Trang phục Da Tăng cường Phòng ngự +2 5,600 980 1h 40m 2
Shield-icon1 Trang phục khảm Da Phòng ngự +2 11,600 2,940 2h 30m 3
Swordsman

Kiếm thủ

A:18+ D:14 U:16

Sword-icon3 Kiếm Đồng Tấn công +4 5,200 440 55m 1
Sword-icon2 Kiếm Sắt Tấn công +4 10,400 1,760 1h 45m 2
Sword-icon1 Kiếm Thép Tấn công +4 21,200 5,280 2h 40m 3
Shield-icon3 Mũ Đồng Phòng ngự +3 5,200 440 55m 1
Shield-icon2 Mũ Sắt Phòng ngự +3 10,400 1,760 1h 45m 2
Shield-icon1 Mũ Thép Phòng ngự +3 21,200 5,280 2h 40m 3
Phalanx

Giáp sĩ

A:24 D:40+ U:24

Sword-icon3 Giáo Đồng Tấn công +6 6,800 550 1h 1
Sword-icon2 Giáo Sắt Tấn công +6 13,200 2,200 1h 50m 2
Sword-icon1 Giáo Thép Tấn công +6 26,800 6,600 2h 50m 3
Shield-icon3 Khiên Đồng Phòng ngự +10 6,800 550 1h 1
Shield-icon2 Khiên Sắt Phòng ngự +10 13,200 2,200 1h 50m 2
Shield-icon1 Khiên Thép Phòng ngự +10 28,600 6,600 2h 50m 3
Ram

Xe húc

A:14 D:18 U:52

Sword-icon3 Đầu Đồng Tấn công +3 8,400 670 1h 5m 1
Sword-icon2 Đầu Sắt Tấn công +3 16,400 2,680 2h 2
Sword-icon1 Đầu Thép Tấn công +3 32,800 8,040 3h 3
Shield-icon3 Mái Đồng Phòng ngự +4 8,400 670 1h 5m 1
Shield-icon2 Mái Sắt Phòng ngự +4 16,400 2,680 2h 2
Shield-icon1 Mái Thép Phòng ngự +4 32,800 8,040 3h 3
Archer

Cung thủ

A:40 D:40 U:32

Sword-icon3 Mũi tên bọc Sắt Tấn công +10 11,600 925 1h 3m 2
Sword-icon2 Mũi tên bọc Thép Tấn công +10 23,200 3,700 1h 55m 3
Sword-icon1 Mũi tên bọc Lửa Tấn công +10 46,400 11,100 2h 45m 4
Shield-icon3 Áo giáp Da Phòng ngự +10 11,600 925 1h 3m 2
Shield-icon2 Áo giáp Da Tăng cường Phòng ngự +10 23,200 3,700 1h 55m 3
Shield-icon1 Áo giáp khảm Da Phòng ngự +10 46,400 11,100 2h 45m 4
Catapult

Máy bắn đá

A:36 D:28 U:72

Sword-icon3 Hoả tiển lửa ngọn Tấn công +9 17,600 none* 1h 10m 3
Sword-icon2 Hoả tiển lửa Địa ngục Tấn công +9 34,800 5,420 2h 20m 4
Sword-icon1 Hoả tiển lửa Diêm vương Tấn công +9 69,600 16,260 3h 5m 5
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +7 17,600 1,355 1h 10m 3
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +7 34,800 5,420 2h 20m 4
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +7 69,600 16,260 3h 5m 5
Marksman

Xạ thủ

A:80 D:64 U:58

Sword-icon3 Đạn Đồng Tấn công +18 26,400 2,000 1h 8m 3
Sword-icon2 Đạn Sắt Tấn công +18 52,800 8,000 2h 20m 4
Sword-icon1 Đạn Thép Tấn công +18 105,600 24,000 3h 3m 5
Shield-icon3 Áo giáp Da Phòng ngự +14 26,400 2,000 1h 8m 3
Shield-icon2 Áo giáp Da Tăng cường Phòng ngự +14 52,800 8,000 2h 20m 4
Shield-icon1 Áo giáp khảm Da Phòng ngự +14 105,600 24,000 3h 3m 5
Mortar

Súng thần công

A:64 D:64 U:128

Sword-icon3 Lựu pháo Sấm Tấn công +15 32,800 2,450 1h 40m <=10?
Sword-icon2 Lựu pháo Thần sấm Tấn công +15 66,000 9,750 3h 3m  ?
Sword-icon1 Lựu pháo Tận thế Tấn công +15 122,000 29,875 5h 50m  ?
Shield-icon3 Vách Đồng Phòng ngự +15 32,800 2,450 1h 40m <=10?
Shield-icon2 Vách Sắt Phòng ngự +15 66,000 9,750 3h 3m  ?
Shield-icon1 Vách Thép Phòng ngự +15 122,000 29,875 5h 50m  ?
Steamgiant

Người máy hơi nước

A:100 D:140+ U:68

Sword-icon3 Quả đấm Đồng Tấn công +20 30,400 2,125 1h 25m 4
Sword-icon2 Quả đấm Sắt Tấn công +20 59,000 8,950 2h 30m 5
Sword-icon1 Quả đấm Thép Tấn công +20 122,000 26,400 3h 20m 6
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +30 30,400 2,125 1h 25m 4
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +30 59,000 8,950 2h 30m 5
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +30 122,000 26,400 3h 20m 6
Gyrocopter

Trực thăng

A:112 D:112 U:97

Sword-icon3 Giàn nỏ đơn Tấn công +25 21,600 1,670 1h 23m 4
Sword-icon2 Giàn nỏ đôi Tấn công +25 43,600 6,680 2h 20m 5
Sword-icon1 Giàn nỏ mồi lửa Tấn công +25 86,800 20,040 3h 6m 6
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +25 21,600 1,670 1h 23m 4
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +25 43,600 6,680 2h 20m 5
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +25 86,800 20,040 3h 6m 6
Bombardier

Khí cầu

A:200+ D:165 U:228

Sword-icon3 Bom Lửa Tấn công +45 47,000 3,475 1h 48m <=6?
Sword-icon2 Bom lửa Địa ngục Tấn công +45 88,000 13,400 3h 28m >=7
Sword-icon1 Bom lửa Tận thế Tấn công +45 180,800 40,875 6h 23m  ?
Shield-icon3 Giỏ Da Phòng ngự +35 47,000 3,475 1h 48m <=6?
Shield-icon2 Giỏ Da Tăng cường Phòng ngự +35 88,000 13,400 3h 28m >=7
Shield-icon1 Giỏ khảm Da Phòng ngự +35 180,800 40,875 6h 23m  ?

* Có khả năng lỗi. + Đơn vị có phần thưởng (Cuộc tấn công hay Kháng chiến) ở [stat] này. ? Thông tin thiếu hoặc chưa được xác minh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.