FANDOM


Các công trình nghiên cứu trong trò chơi Ikariam


Bốn lãnh vực nghiên cứu Sửa đổi

Trong trò chơi dàn trận Ikariam có 4 lãnh vực nghiên cứu là:

HẢI DƯƠNG KINH TẾ KHOA HỌC QUÂN SỰ
Area Seafaring Area economy Area Knowledge Area Military
Các bước nghiên cứu trong từng lãnh vực có thể sẽ là điều kiện cần cho môt bước ở lãnh vực khác.


Xem thêm: Sửa đổi

Bảng tóm tắt và sơ đồ nghiên cứu IKA