FANDOM


Ý nghĩa Thể hiện
chữ Hy Lạp \Alpha\ \Beta\ \Gamma\ \Delta\ \Epsilon\ \Zeta\ \Eta\ \Theta\ \Iota\ \Kappa\ \Lambda\ \Mu\ \Nu\ \Xi\ \Pi\ \Rho\ \Sigma\ \Tau\ \Upsilon\ \Phi\ \Chi\ \Psi\ \Omega

\alpha\ \beta\ \gamma\ \delta\ \epsilon\ \zeta\ \eta\ \theta\ \iota\ \kappa\ \lambda\ \mu\ \nu\ \xi\ \pi\ \rho\ \sigma\ \tau\ \upsilon\ \phi\ \chi\ \psi\ \omega

\varepsilon\ \digamma\ \vartheta\ \varkappa\ \varpi\ \varrho\ \varsigma\ \varphi

$ \Alpha\ \Beta\ \Gamma\ \Delta\ \Epsilon\ \Zeta\ \Eta\ \Theta\ \Iota\ \Kappa\ \Lambda\ \Mu\ \Nu\ \Xi\ \Pi\ \Rho\ \Sigma\ \Tau\ \Upsilon\ \Phi\ \Chi\ \Psi\ \Omega $

$ \alpha\ \beta\ \gamma\ \delta\ \epsilon\ \zeta\ \eta\ \theta\ \iota\ \kappa\ \lambda\ \mu\ \nu\ \xi\ \pi\ \rho\ \sigma\ \tau\ \upsilon\ \phi\ \chi\ \psi\ \omega $

$ \varepsilon\ \digamma\ \vartheta\ \varkappa\ \varpi\ \varrho\ \varsigma\ \varphi $

Viết đậm kép \mathbb{N}\ \mathbb{Z}\ \mathbb{Q}\ \mathbb{R}\ \mathbb{C} $ \mathbb{N}\ \mathbb{Z}\ \mathbb{Q}\ \mathbb{R}\ \mathbb{C} $
Viết đậm véctơ \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0 $ \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0 $
Viết đậm chữ Hy Lạp \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma} $ \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma} $
Nghiêng \mathit{ABCDE abcde 1234} $ \mathit{ABCDE abcde 1234}\,\! $
Kiểu La Mã \mathrm{ABCDE abcde 1234} $ \mathrm{ABCDE abcde 1234}\,\! $
Kiểu Fraktur \mathfrak{ABCDE abcde 1234} $ \mathfrak{ABCDE abcde 1234} $
Viết văn hoa \mathcal{ABCDE abcde 1234} $ \mathcal{ABCDE abcde 1234} $
Chữ Do Thái \aleph \beth \gimel \daleth $ \aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth $
Không bị nghiêng \mbox{abc} $ \mbox{abc} $ $ \mbox{abc} \,\! $
Trộn kiểu nghiêng (không hay) \mbox{if} n \mbox{is even} $ \mbox{if} n \mbox{is even} $ $ \mbox{if} n \mbox{is even} \,\! $
Trộn kiểu nghiêng (tốt) \mbox{if }n\mbox{ is even} $ \mbox{if }n\mbox{ is even} $ $ \mbox{if }n\mbox{ is even} \,\! $
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.