FANDOM


Img marble

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Mỏ đá : fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl, sv: Se and en: Uk / Us

Giới thiệu Sửa đổi

Mỏ đá là nơi khai thác đá hoa cương. Văn phòng kiến trúc sư làm giảm lượng đá tiêu thụ; Thợ xây đá làm tăng sản lượng khai thác.


Chi tiết nâng cấpSửa đổi

Nếu Kỳ quan trên đảo là Small Đền Thần Gaia (Đền Thần Gaia) và tài nguyên trên đảo là Đá hoa cương thì sự khai thác Đá hoa cương được tăng 10%. Nếu đóng góp cầu phúc đầy đủ cho đảo, thì Kỳ quan sẽ ban phúc với lượng sản phẩm khai thác Đá hoa cương được nhân đôi trong 24 giờ.(ban phúc của kỳ quan không hoạt động tại thời điểm tháng tư 2009).


Những công trình khácSửa đổi

Các công trình khác trên đảoSửa đổi